Regulamin

  1. Definicje
  2. Postanowienia ogólne
  3. Zakładanie konta
  4. Zawieranie umowy sprzedaży
  5. Dostawa
  6. Zapłata
  7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
  8. Reklamacje
  9. Ochrona danych osobowych
10. Postanowienia końcowe

1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1.1. Sklep - Internetowy Salon Muzyczny ELPA – internetowy sklep Sprzedawcy dostępny pod adresem elpa.info.pl .
1.2. Klient – osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub złożyła zamówienie bez zakładania konta.
1.3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami).
1.4. Konsument – osoba określona w art. 221 Kodeksu cywilnego.
1.5. Konto - konto Klienta – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o zamówieniach Klienta.
1.6. Regulamin – niniejszy regulamin Internetowego Salonu Muzycznego ELPA.
1.7. Strona – Sprzedawca lub Klient.
1.8. Umowa - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem sklepu internetowego.
1.9. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego.
1.10. Sprzedawca – przedsiębiorca oznaczony w treści pkt. 10.1. Regulaminu.
1.11. Towar – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.
1.12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży towaru i określające istotne jej warunki.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z internetowego sklepu Sprzedawcy.
2.3. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego usługę elektroniczną polegającą m.in. na umożliwieniu Klientom zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu oraz stworzenie swego konta.
2.4. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa. Podczas korzystania ze Sklepu, jak również podczas komunikacji ze Sprzedawcą, Klient nie ponosi innych kosztów za korzystanie ze środka porozumiewania się na odległość, poza zwykle stosowanymi.
2.5. Do prawidłowego korzystania z Konta wymagane jest używanie "plików cookie" (HTTP cookie) w przeglądarce internetowej.
2.6. Dokonywanie zakupów w Sklepie może nastąpić bez zakładania konta lub po jego założeniu.
2.7. Założenie konta lub złożenie zamówienia bez założenia konta jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, co jest dodatkowo potwierdzane stosownym oświadczeniem składanym przy wypełnianiu odpowiedniego formularza.
2.8. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.9. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2.10. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2.11. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności: ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 543 Kodeksu cywilnego lecz zaproszeniem do składania ofert.

3. Zakładanie konta

3.1. W celu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o założenie Konta należy kliknąć przycisk "Zarejestruj się". Następnie należy wypełnić formularz i podać w nim niezbędna dane do rejestracji.
3.2. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
3.3. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki prywatności.
3.4. Kliknięcie przycisku "Zarejestruj się" powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy i pomiędzy Sprzedawcą a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny, dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta pod warunkiem spełnienia postanowień pkt. 3.5. i 3.6. Regulaminu.
3.5. Sprzedawca po zawarciu umowy wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta oraz linkiem, w który należy kliknąć by aktywować Konto. Do wiadomości dołączany jest Regulamin oraz Polityka prywatności.
3.6. W celu aktywowania Konta, Klient musi kliknąć odpowiedni link podany w e-mail.
3.7. Świadczenie usługi o założenie Konta rozpoczyna się z chwilą aktywacji Konta.
3.8. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w pkt. 3.4. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie do Sprzedawcy.
3.9. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi o założenie Konta zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
3.10. Umowa z Klientem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
3.11. Usługa założenia Konta jest bezpłatna.

4. Zawieranie umowy sprzedaży

4.1. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. Ceny towaru nie zawierają jednak kosztów dostawy. Koszty dostawy pokrywa Klient, jeżeli nie ustalono inaczej. Koszty te są wskazywane w trakcie składania zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu w zakładce "Dostawa".
4.2. Cena Towaru uwidoczniona na stronie sklepu internetowego może nie być aktualna, dlatego przed złożeniem zamówienia Klient powinien sprawdzić jej aktualność kontaktując się ze Sprzedawcą. Ustalona ze Sprzedawcą cena jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta zamówienia.
4.3. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien sprawdzić dostępność towarów kontaktując się ze Sprzedawcą (niektóre towary mogą być niedostępne).
4.4. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do konta lub bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych do jego realizacji.
4.5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu, dokonać wyboru Towaru i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie.
4.5.1. Przy każdym towarze znajduje się przycisk "Do koszyka". Należy go kliknąć aby dany towar znalazł się w koszyku z zakupami. Zawartość koszyka można zobaczyć za każdym razem, gdy wkłada się do niego kolejny produkt lub po kliknięciu odnośnika "przejdź do koszyka" na polu "Koszyk". Dzięki temu można kontrolować swoje zakupy. W każdej chwili można zmienić ilość zamawianych towarów lub zrezygnować z nich całkowicie.
4.5.2. W trakcie składania zamówienia – do momentu złożenia zamówienia ("Potwierdzam zakup") – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych.
4.5.3. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów jakie Klient chce zamówić należy wybrać formy dostawy oraz płatności. Obok dostępnych sposobów dostawy oraz płatności wyświetlone są ich koszty. W wierszu "Do zapłaty" podana jest całkowita kwota Zamówienia uwzględniająca ceny towarów dodanych do koszyka oraz ceny wybranego sposobu dostawy i płatności.
4.5.4 Następnie należy kliknąć przycisk "Zamawiam". Jeżeli Klient posiada już konto wówczas powinien się na nie zalogować. Jeśli nie posiada takiego konta, to ma możliwość jego założenia lub złożenia zamówienia bez zakładania konta.
4.5.5. W przypadku, gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania konta lub posiadając konto będzie po raz pierwszy składać zamówienie, wówczas powinien podać swoje dane, które są niezbędne do złożenia zamówienia. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk "Podsumowanie". Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
4.5.6. Wyświetlony w "Podsumowaniu" koszyk towarów wraz z podaniem ich ilości, a także cen oraz wybrane sposoby dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów.
4.5.7. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić je, poprzez kliknięcie przycisku "Potwierdzam zakup". Do potwierdzenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz oświadczenie że Klient wie, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Kliknięcie przycisku "Potwierdzam zakup" powoduje złożenie przez Klienta oferty zakupu, skierowanej do Sprzedawcy, towarów znajdujących się w koszyku.
4.5.8. Po złożeniu Zamówienia wyświetlona zostanie informacja potwierdzająca otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę, co powoduje związanie Klienta ofertą. Sprzedawca prześle także do Klienta e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia przez Klienta oraz podsumowaniem jego treści. E-mail ten nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty Klienta.
4.5.9. Następnie Sprzedawca prześle e-mailem, wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w koncie lub w zamówieniu potwierdzenie przyjęcia oferty złożonej przez Klienta. Z chwilą wprowadzenia powyższej wiadomości e-mail do środka komunikacji elektronicznej Klienta, w taki sposób, że Klient miał możliwość zapoznania się z treścią e-maila, następuje zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
4.6. Jeżeli Sprzedawca nie będzie miał możliwości przyjęcia oferty Klienta, wówczas prześle do niego e-mail lub  skontaktuje się telefonicznie z informacją o odmowie przyjęcia oferty Klienta i przyczynach takiego kroku.
4.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do opóźnienia wysyłki towaru w przypadku gdy nie uda się potwierdzić otrzymania zamówienia. Zamówienie, którego nie uda się potwierdzić w ciągu dwóch dni roboczych nie będzie realizowane.

5. Dostawa

5.1. Przez realizację Zamówienia rozumie się przekazanie przesyłki z zamówionym towarem firmie spedycyjnej. Zamówienia realizujemy w ciągu dwóch dni roboczych od momentu ich potwierdzenia i przyjęcia do realizacji . Jeżeli sprowadzenie zamówionych przez Klienta towarów zajmie Sprzedawcy więcej czasu, Sprzedawca poinformuje Klienta o dłuższym terminie realizacji zamówienia. Sprzedawca przyjmuje zamówienia przez sześć dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty) i realizuje je we wszystkie dni robocze w godzinach od 10 do 17.
Zamówienia przyjęte w piątek po godzinie 12 i w sobotę zostaną zrealizowane w poniedziałek.
5.2. Sprzedawca dostarczy towary za pośrednictwem firmy spedycyjnej pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
5.3. Dostawa towarów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.4. Koszty dostawy, które ponosi Klient zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu w zakładce "Dostawa".

6. Zapłata

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności za Zamówienie:
6.1.1. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przesłanego e-mailem do Klienta).
6.1.2. Pobraniem;
6.1.3. Gotówką w siedzibie firmy ELPA s.c.
6.2. W wypadku płatności przelewem bankowym zamówione przez Klienta towary wysłane zostaną po wpłynięciu środków na konto bankowe Sprzedawcy.
6.3. Sposoby płatności za Zamówienie dostępne są również na stronie Sklepu w zakładce "Zapłata".

7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1.1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastego dnia od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
7.1.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w punkcie 8.1.2. Regulaminu).
7.1.3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe.
7.1.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7.1.5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7.1.6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7.1.7. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
7.1.8. Zwracana przez Konsumenta rzecz powinna zostać opakowana w sposób uniemożliwiający jej uszkodzenie w trakcie transportu. Powinna być zwrócona w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletnym wyposażeniem i dokumentami wydanymi przy jej sprzedaży na adres firmy: ELPA s.c., ul. 1 Maja 19, 43-300 Bielsko-Biała.
7.1.9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
7.2. Zgodnie z przepisem art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą na odległość nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
c) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
f) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Reklamacje

8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży.
8.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
8.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres firmy: ELPA, ul. 1 Maja 19, 43-300 Bielsko-Biała lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esklep@elpa.info.pl.
8.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres lub w inny podany sposób.
8.2. Wszystkie oferowane przez Sprzedawcę fabrycznie nowe towary są objęte gwarancją. Sprzedawca informuje, że w przypadku towarów objętych gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
8.3. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Internetowego Salonu Muzycznego ELPA.
8.3.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu można zgłaszać pisemnie na adres firmy: ELPA, ul. 1 Maja 19, 43-300 Bielsko-Biała lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esklep@elpa.info.pl.
8.3.2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
8.3.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
8.3.4. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

9. Ochrona danych osobowych

9.1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest firma ELPA s.c. – Sprzedawca.
9.2. Dane osobowe Klienta, zbierane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usługi elektronicznej. Dane te będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych. Nie będą one udostępniane osobom trzecim. Nie będą one również wykorzystywane do wysyłania jakichkolwiek materiałów reklamowych.
9.3. Podanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny.
9.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Sprzedawcami są Adam Czarnecki i Ryszard Kuder prowadzący działalność pod nazwą ELPA s.c. Adam Czarnecki, Ryszard Kuder z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. 1 Maja 19, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod numerem REGON 362204481, będący zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług, któremu nadano NIP 5472155043, właściciel oraz administrator Sklepu internetowego prowadzącego sprzedaż detaliczną towarów, znajdującego się pod adresem elektronicznym elpa.info.pl .
10.2. Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie w języku polskim.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.), Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631), Ustawy o prawach konsumenta dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu jest dostępny pod adresem: elpa.info.pl w zakładce "Regulamin" oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
10.5.Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronie wskazanej w pkt. 10.4 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek paragonu lub na życzenie Klienta - faktury VAT.
10.6. W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji z nim zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.
10.7. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium